خرید فایل(بررسي مديريت و نظريه هاي آن و وظابف و طبقه بندي مديران و بررسي مشاوره و تاثير آن بر رفتار مديريت)

بررسي مديريت و نظريه هاي آن و وظابف و طبقه بندي مديران و بررسي مشاوره و تاثير آن بر رفتار مديريت|30012367|hsu34031057|بررسي مديريت و نظريه هاي آن و وظابف و طبقه بندي مديران و بررسي مشاوره و تاثير آن بر رفتار مديريتي درون سازماني
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسي مديريت و نظريه هاي آن و وظابف و طبقه بندي مديران و بررسي مشاوره و تاثير آن بر رفتار مديريت آماده دریافت می باشد.نظام يا سيستم پيشنهادات ، تكنيكي است كه مي‌توان از فكر و انديشه هاي كاركنان براي مسئله يابي، چاره‌جويي و حل مسائل و مشكلات سازماني بهره جست. بر اساس نظام پيشنهادات كليه كاركنان از عاليترين رده سازماني تا پايين ترين سطح آن مي‌توانند پيشنهادات، ايده‌ها ، ابتكارات و نظرات خود را براي رفع نارسايي‌هاي موجود در روند كاري و يا بهبود روشهاي انجام كار و يا افزايش كيفيت توليد ارائه دهند. البته نظام پيشنهادات فقط انتقاد نيست بلكه در آن راه چاره نيز ارائه مي‌گردد.فقط به بيان مشكلات پرداخته نمي شود بلكه راه حلهاي رفع مشكلات نيز ارائه مي شود از اين طريق كاركنان مي توانند به همه امور و فعاليتهاي سازمان بپردازند و پيشنهادهاي اصلاحي خود را بر اساس فرآيندي مشخص تدوين و ارائه نمايند. استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات در يك سازمان توجه و حساسيت كاركنان را به فرآيندهاي كار بيشتر كرده و باعث مشاركت بيشتر كاركنان در سازمان مي شود. و با افزايش مشاركت، خلاقيت و روحيه كاركنان، راهكارهاي عملي براي حل مسائل و مشكلات سازمان پيدا مي‌شود.متأسفانه به دلايل مختلف نظام مشاركتي و پيشنهادات در كشور ما جايگاه خود را پيدا نكرده است. كاركنان در تصميم گيريهاي سازمان مشاركت داده نمي‌شوند و اگر در يك سازماني مشاركت هم داده شوند از طرف كاركنان استقبال نمي‌شود.شايد از مهمترين دلايل عدم استقبال كاركنان از سيستم پيشنهادات به دليل بي‌توجهي به نظرات و پيشنهادات كاركنان بوده است. كه نظرات و پيشنهاداتي را مطرح‌كرده اند ولي به آنها بهايي داده نشده است. و لذا براي كاركرد بهتر اين نظام در سازمانهاي ايران ابتدا بايد كار فرهنگي صورت گيرد تا ذهنيتي كه از ارائه پيشنهادات دارند تغيير يابد، به همين علت اگر اين سيستم را در سازمان مستقر گرديد انتظار نداشته باشيد كه از فرداي آن روز پيشنهادات از جاي جاي سازمان سرازير گردد بلكه براي معتبر سازي و ايجاد يك ذهنيت مثبت تلاش كنيد و آن نيز با شعار امكان پذير نمي‌باشد بلكه بايد عملاً نظام پيشنهادات را تقويت كنيد. بررسي‌ها و تحقيقات نشان مي‌دهد كه در بين كشورهاي دنيا ژاپني‌ها ار اين نظام بهتر و بيشتر استفاده كرده اند و قسمتي از رشد و پيشرفت خود را مرهون مديريت مشاركتي مي‌دانند به همين منظور اكثر موفقيت شركتهاي ژاپني را نه به خلاقيت و نوآوري كاركنانش بلكه به نوع و شيوه مديريت آنها نسبت مي‌دهند. شيوه‌اي كه در كل جهان به الگوي ژاپني معروف شده است و يكي از عمده ترين برتري الگوي ژاپني نسبت به ساير الگوها، به چگونگي تشويق و ترغيب، افزايش انگيزه، خلاقيت و نوآوري كاركنان بستگي دارد. به خاطر همين است كه نظام پيشنهادات در كليه شركتهاي ژاپني مستقر مي باشد.در جدول زير به طور نمونه به چند شركت اشاره مي شود.سرانهتعداد پيشنهادات كاركنانتعداد كاركناننام شركت126.5302585323929مزدا47.6264871055576تويوتا78.1107635613788كانون63.4361801457051هيتاچي2.3210009000يك شركت پيشرفته امريكاييدر ژاپن ميزان پيشنهادات هر سازمان به عنوان افتخارات سازماني محسوب مي شود هر مدير كه مسايل كشف شده بيشتري داشته باشد از شهرت بهتري برخوردار مي شود و هر كارمندي كه مسايل جديدي كشف كند معزتر است و سرانه پيشنهادات ميزان مشاركت، انگيزه، خلاقيت و نوآوري را در هر سازماني مشخص مي‌كند.اهداف نظام پيشنهادات:استقرار سيستم پيشنهادات در هر سازماني منافع خوبي براي همه دارد. كاركنان، مديران، سهامداران، مشتريان، جامعه، دولت و ... از جمله ذينفعان استقرار نظام پيشنهادات به شمار مي‌روند. در سازمانهايي كه نظام فوق را اجرا كرده اند دستاوردهاي خوبي داشته‌اند كه در زير به چند نمونه آن اشاره مي‌شود:• اشاعه فرهنگ همكاري داوطلبانه و خود جوش• بهبود روحيه و انگيزه كاركنان• افزايش ميزان خلاقيت، نوآوري و ابتكار• تقويت مسئوليت پذيري و تعلق سازماني• بهبود بهره وري، كيفيت و ارائه بهتر خدمات پس از فروش• كاهش مقاومت در مقابل تغيير• افزايش توانمندسازي مديران و كاركنان• افزايش پوياي و انعطاف‌پذيري• گردش بهتر اطلاعات و اطلاع رساني• افزايش درآمدها و كاهش هزينه‌ها• افزايش ميزان وقت، سرعت و صحتدر بعضي از شركتها و سازمانها هدف از استقرار نظام پيشنهادات را افزايش درآمد و كاهش هزينه‌ها مي‌دانند در حالي كه هدف اصلي بايد ايجاد انگيزه، رضايت شغلي و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي تعامل گروهي در محيط غير رسمي باشد كه به دنبال خود ممكن است افزايش درآمد و كاهش هزينه ها را هم داشته باشد. فرصتهايي كه خلاقيت و نوآوري از طريق سيستم پيشنهادات ايجاد مي‌كند باعث نشاط كاركنان در كار شده و روحيه كاركنان را بهبود مي بخشد. رشد و پيشرفت هر شركت و سازماني را وجود نيروهاي با انگيزه، خلاق و نوآور رقم مي‌زنند. (به خلاقيت كاربردي به جاي اطاعت كوركورانه پاداش دهيد)چگونگي اجراي نظام پيشنهادات:براي اجرا و عملي نمودن نظام پيشنهادات در هر سازمان و شركتي يك روش واحدي وجود ندارد هر سازماني بنا به موقعيت خود، نظام پيشنهادات متناسب با نيازهاي خود را طراحي و اجرا مي نمايد، اقدامات و فعاليتهاي لازم براي استقرار نظام پيشنهادات به شرح زير مي باشد:الف: بستر سازي براي استقرار نظام پيشنهادات: براي اجراي خوب نظام پيشنهادات بستر سازي و آماده سازي مديران و كاركنان امري ضروري است با توجه به اينكه نظام فوق بر اساس خواست و اراده كاركنان صورت مي‌گيرد و يك وظيفه شغلي و كاري نبوده و به مشاركت داوطلبانه كاركنان بستگي دارد با ابلاغ آئين‌نامه، دستورالعمل و بخش نامه عملي نمي‌شود بلكه بايد به طريقي كاركنان را تشويق و ترغيب نموده براي بسترسازي مي توان مراحل زير را در سازمان اجرا نمود:آگاهي و اطلاع رساني مناسب به كاركنان و مديران مياني و اجراييبرگزاري جلسات توجيهي در سطح مديرانبرگزاري جسلات آموزشي در سطح مديران و كاركنانتشويق و ترغيب كاركنان با بيان مزايا و منافع اجراي نظام فوقايجاد ارتباط و اعتماد متقابل بين كاركنان و مديرانتدوين و ابلاغ آئين‌نامه اجرايي نظام براي كليه واحدها و قسمتهامحدود نكردن پيشنهادات در زمينه هاي خاصتدوين فرم مشخص و مكان معين براي ارائه پيشنهاداتب تعيين گروه (كميته) يا شوراي نظام پيشنهادات: براي اجراي نظام پيشنهادات بايد كميته يا شورايي براي پذيرش پيشنهاد در سازمان تعيين گردد. بهتر است انتخاب كميته دموكراتيك باشد، يعني نمايندگاني از كاركنان و مديران در اين كميته حضور داشته باشند تا مسائل و نيازهاي كاركنان، مديران و سازمان در اجراي پيشنهادات لحاظ گردد. البته در سازمانهاي مختلف اين كميته ممكن است به نامهاي گروه، تيم يا شوراي پذيرش پيشنهادات تشكيل شده باشد. ولي تركيب اعضاي كميته يا گروه پذيرش مي‌تواند به صورت ذيل باشد:مقام مجاز يا نماينده تام‌الاختيار ويدو نفر نماينده كاركنان (با راي گيري مستقيم)يك نفر نماينده مديران (با راي گيري مستقيم)كارشناس متخصص به تناسب موضوع پيشنهاد شدهدبير كميته يا گروهمطالب دیگر:
📝پاورپوینت آماده آشنایی با مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی📝پاورپوینت آماده بررسی و مطالعه معماري و آثار و بناهای دوره اسلامي📝پاورپوینت آماده بررسی جامع معماري اسلامي📝پاورپوینت آماده آشنايي با معماري جهان تاريخ و معماری يونان باستان📝پاورپوینت آماده بررسی انواع عايق‌هاي فشار قوي📝پاورپوینت آماده بررسی ظرفيت باربري پي هاي سطحي📝پاورپوینت آماده آشنايي با نماتد مركبات و راههاي پيشگيري از بروز بيماري در مرکبات📝پاورپوینت آماده بررسی پدیده طلاق روانی و تاثیر ان بر نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع📝پاورپوینت آماده بررسی اصول و مهارتهاي لازم برای مسؤولان دفاتر📝پاورپوینت آماده برسی اصول و اهداف دورگ گيري مصنوعي و طبیعی در آفتابگردان📝پاورپوینت آماده جزوه درس اصول آموزش هند بال 2📝پاورپوینت آماده بررسی اصول آموزش و یادگیری📝پاورپوینت آماده بررسی ساختار و میوه و تولید مثل گیاه گل آذین Infloressence📝پاورپوینت آماده بررسی یک مجتمع مسکوني با تاکيد بر هويت ايراني در تعامل با معماري اکوتک – به همرا📝پاورپوینت آماده بلند کردن و حمل صحیح اشیاء📝پاورپوینت آماده جزوه درس اصول بهداشت و کمک‌های اولیه – نوشته پریوش حلم سرشت و اسماعیل دل پیشه📝پاورپوینت آماده بررسی اصول و مبانی بودجه📝پاورپوینت آماده جزوه درس اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی – پیام نور📝رس اصول حسابداري 1 مديريت( بازرگاني ، دولتي و ... ) – نوشته دکتر ويدا مجتهد زاده – دانشگاه پی📝پاورپوینت آماده پروژه آماده طرح كسب و كار لوگو يا آرم تجاري📝پاورپوینت آماده بررسی اصول کنترل کيفيت جامع (دمينگ) بسیار جامع📝پاورپوینت آماده بررسی مکاتب و نظریه ها و اصول مديريت آموزشي📝پاورپوینت آماده مفهوم و اهمیت طرح كسب و كار و علل شکست طرح های كسب و كار📝پاورپوینت آماده جزوه درس اصول مهندسي اينترنت – نوشته ضیایی📝پاورپوینت آماده بررسی اصول و مبانی معماری