خرید فایل(بررسی و توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي. پي. اچ)

بررسی و توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي. پي. اچ|30019301|hsu34031057|بررسی و توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي, پي, اچ
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی و توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي. پي. اچ آماده دریافت می باشد.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 62

مقدمه

در اين نوشته هدف اصلي توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي. پي. اچ است. نخستين برخورد ها با اثر فوتوالكتريك از ديدگاه الكترومغناطيس كلاسيك صورت گرفت كه توانايي توجيه آن را نداشت. سپس انيشتين اين پديده را با توجه به ديدگاه كوانتومي توجيه كرد. بنابراين نخست ميدانها و امواج الكترومغناطيسي كلاسيك را بطور فشرده بيان كرده، آنگاه با ذكر نارسايي آن به تشريح پديده فوتوالكتريك از ديدگاه انيشتين مي پردازم و سرانجام هر سه اثر فوتوالكتريك، اثر كامپتون و توليد و واپاشي زوج ماده پاد ماده را با توجه به نظريه سي. پي. اچ. بررسي خواهم كرد. و سرانجام تلاش خواهد شد تا وحدت نيروهاي الكترومغناطيس و گرانش را نتيجه گيري كنيم.

نيروهاي الكتريكي و مغناطيسي

نيروهاي بين بارهاي الكتريكي را مي توان به دو نوع تقسيم كرد. دو بار نقطه اي ساكن يا متحرك به يكديگر نيروي الكتريكي وارد مي كنند كه از رابطه ي زير به دست مي آيد:

Fe=kqQ/r2

كه در آنوقتي دو بار الكتريكي نسبت به ناظري در حركت باشند، علاوه بر نيروي الكتريكي، نيروي مغناطيسي نيز بر يكديگر وارد مي كنند.از آنجاييكه بررسي نيروها با استفاده از مفاهيم ميدان عميق تر و ساده تر است، مي توان گفت كه هر بار الكتريكي در اطراف خود يك ميدان الكتريكي ايجاد مي كند كه شدت آن در فاصله r از آن، از رابطه ي زير به دست مي آيد:

E=kq/r2

حال اگر ذره ي باردار حركت كند، در اطراف آن علاوه بر ميدان الكتريكي، يك ميدان مغناطيسي نيز ايجاد مي شود كه وجود چنين ميدان مغناطيسي بصورت تجربي قابل اثبات است اگر ذره اي با بار الكتريكي q در يك ميدان مغناطيسي B و با سرعت vحركت كند، نيرويي بر آن وارد مي شود كه بر صفحه ي B, v عمود است كه از رابطه ي زير به دست مي آيد:

F=qvxB

از اين رو، بار q كه به فاصله ي rازQقرار دارد و با سرعتvحركت مي كند، يك ميدان مغناطيسي در محلQتوليد مي كند كه از رابطه ي زير به دست مي آيد :بطور خلاصه، در نقطه اي كه ميدان الكتريكي و مغناطيسي E , Bوجود دارد، نيروي الكترومغناطيسي وارد بر ذره باردار، با بار qكه با سرعت vحركت مي كند برابر است با

ميدانهاي الكترومغناطيسي

در يك ميدان الكتريكي موجود در فضا، به عنوان مثال در بين صفحات يك خازن باردار، انرژي الكتريكي وجود دارد. چگالي انرژي يا انرژي الكتريكي در واحد حجم از رابطه ي زير به دست مي آيد :

بطور مشابه چگالي انرژي مغناطيسي مثلاً انرژي مغناطيسي در ناحيه بين قطب هاي يك آهنربا برابر است باامواج الكترومغناطيسي

بار الكتريكي ساكن ميدان الكتريكي مي آفريند. اما بار الكتريكي متحرك علاوه بر ميدان الكتريكي، ميدان مغناطيسي نيز ايجاد مي كند كه در قانون آمپر بخوبي نشان داده شده است. بنابراين در اطراف يك بار الكتريكي متحرك دو ميدان الكتريكي و مغناطيسي وجود دارد. يعني با تغيير ميدان الكتريكي، ميدان مغناطيسي توليد مي شود. همچنين ميدان مغناطيسي متغيير نيز نيز به نوبه خود، يك ميدان الكتريكي مي آفريند كه با قانون فاراده نشان داده مي شود. اين مطالب نشان مي دهد كه چگونه امواج الكترومغناطيسي توليد مي شوند. بنابراين يك بار الكتريكي در حال نوسان (شتابدار) در فضا امواج الكتريكي و مغناطيسي توليد مي كند. فركانس اين امواج برابر است با فركانس بار الكتريكي توليد كننده ي امواج. اين ميدانها، يك ميدان الكترومغناطيسي تشكيل مي دهند كه پس از انتشار با سرعت نور c در فضا منتشر مي شود.

مطالب دیگر:
🔍دانلود تحقیق درباره رضایت شغلی و متغیرهای مرتبط با آن word🔍دانلود تحقیق درباره شخصیت افراد و دیدگاه ها word🔍دانلود تحقیق در مورد شغل و گروه های شغلی docx🔍دانلود تحقیق درباره فرسودگی شغلی و عوامل آن word🔍دانلود تحقیق درباره کمالگرایی و نظریه دانشمندان word🔍دانلود تحقیق درباره فرهنگ و ویژگی های آن word🔍دانلود تحقیق درباره رویکرد فلسفی به معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی word🔍نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C🔍دانلود تحقیق در مورد رابطه جنسی و مولفه های آن  docx🔍دانلود تحقیق در مورد مفاهیم نظری رضایت زناشویی  docx🔍دانلود تحقیق در مورد مهارت های ارتباطی و انواع آن ها  docx🔍پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - دامپر ‬‎🔍جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام🔍جزوه شیمی مواد غذایی 2🔍پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - ماشین آسفالت تراش 🔍دانلود تحقیق در مورد بهره وری سازمانی و تاریخچه آن docx🔍دانلود تحقیق در مورد بهزیستی روان شناختی و سبک های فرزند پروری docx🔍دانلود تحقیق در مورد خانواده و رضایت زناشویی docx🔍دانلود تحقیق در مورد خلاقیت سازمانی و ویژگی های آن  docx🔍دانلود تحقیق در مورد خودکارآمدی عمومی docx🔍دانلود تحقیق در مورد دیدگاه هایی درباره شخصیت و ناتوانی هیجانی  docx🔍دانلود تحقیق در مورد رضایت شغلی و تاثیر آن بر عملکرد افراد  docx🔍دانلود تحقیق در مورد رضایت شغلی و مراحل فرسودگی شغلی  docx🔍دانلود تحقیق در مورد سازگاری اجتماعی و ویژگی های شخص سازگار  docx🔍دانلود تحقیق در مورد سازگاری و انواع آن  docx