خرید فایل(نگاهی به برداشت های جديد از نظريه سی. پی. اچ.)

نگاهی به برداشت های جديد از نظريه سی. پی. اچ.|30020000|hsu34031057|نگاهی به برداشت های جديد از نظريه سی, پی, اچ,
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان نگاهی به برداشت های جديد از نظريه سی. پی. اچ. آماده دریافت می باشد.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 35

مقدمه:هنگاميکه نسبيت عام مطرح شد، در مدتي کمتر از يکسال شوارتسشيلد سياه چاله را در بر اساس برداشت هاي خود از نسبيت عام فرمولبندي و مطرح کرد. انيشتين بلافاصله با چنين برداشتي از نسبيت عام مخالف کرد. اما از دهه ي 1960 به بعد سياه چاله مورد توجه جدي قرار گرفت و امروزه يکي از زمينه هاي فکري و تحقيقاتي فيزيکدانان را تشکيل مي دهد. نمونه ي مشابه آن را مي توان در توجيه پديده ي فتوالکتريک با استفاده از خواص کوانتومي تابش توسط انيشتين مشاهده کرد. انيشتين تلاش کرد با ديدگاه کوانتومي پلانک پديده ي فتوالکتريک را توجيه کند، اما اين توجيه مورد پذيرش پلانک نبود. در حاليکه توجيه انيشتين موجب پيشرفت نظريه کوانتومي پلانک شد.مطالب زير برداشت هاي دوستان است که اميدوارم مورد توجه قرار گيرد.

تحول زماني و اسپين

Time Revolution and Spin( TRS Theory )مقدمههمانطور که مي دانيم در فيزيک ، کوانتوم و نسبيت دو تئوري کاملا جا افتاده مي باشد که هر کدام در جاي خود توانسته است بسياري از ابهامات در فيزيک را بر طرف سازد.اما يک مسئله مهم که بسياري از فيزيکدانان بزرگ را به فکر واداشته اين است که آيا بين اين دو تئوري قدرتمند رابطه ای وجود دارد؟ و آيا مي توان با استفاده از مفاهيم فيزيک بين اين دو، رابطه اي بر قرار کرد؟در اين مقاله ما با استفاده از يک سري مفاهيم فيزيک سعي داريم به رابطه اي بين تئوري کوانتوم و نسبيت برسيم. قابل ذکر است با توجه به اين که در طرح اين مقاله چندين استاد راهنما ماراياري مي کنند لذا به پيشنهاد آنان اين مقاله به صورت يک فرضيه(در حال حاضر) به نامTRS (Time Revolution and Spin )

نام گرفته است که براي رسيدن به نتيجه قطعي نياز به مطالعات وتحقيقات بيشتري دارد.نقطه آغازدرتئوري نسبيت پارامتري که اين تئوري را از ديگر مباحث در فيزيک متمايز مي سازد زمان است.به اين ترتيب که بررسي يک پديده در چارچوب فضا زمان مورد بررسي قرار مي گيرد و زمان به عنوان بعد چهارم فضا تلقي ميگردد.به طوريکه فاصله بين دو رويداد از رابطه ي زير بدست مي آيد:(1)يعني پارامتر زمان کميتي است که درفاصله رخ دادن دو رويداد تاثيرميگذارد.در تئوري کوانتوم يک مفهوم مهم که در بسياري از مسائل مورد بررسي قرار مي گيرد، اسپين سيستم است.و مي دانيم كه مفهوم اسپين فقط در چارچوب کوانتوم تعريف دارد.حال ما در اينجا يک کميت که مشخصه تئوري نسبيت ميباشد داريم وهمچنين يک کميت از مشخصه تئوري کوانتوم .اگر بتوان به نوعي بين اين دو کميت رابطه اي برقرار کرد پس مي توان اميدوار بود که بين اين دو تئوري بزرگ نيز يک رابطه برقرار شود.الهام از طبيعتهمان طور که مي دانيم يکي از پديده هايي که بشربااستفاده ازآن به گذر زمان پي مي برد پيدايش شب وروز است وپيدايش شب وروزحاصل از دوران زمين مي باشد .به طوري که اگر اين دوران متوقف شود گذر زمان احساس نخواهد شد.با کمي توجه به يک ساعت مکانيکي قديمي پي مي بريم که اين ساعت طوري طراحي مي شود که با استفاده از دوران ناشي از چرخ دنده ها، گذرزمان نشان داده شود.پس ما يک رابطه بين دوران و تحول زماني در نظر مي گيريم.و هر دوران را مولد يک تحول زماني توصيف مي کنيم.با توجه به گفته هاي بالا ما به دنبال رابطه اي بين اسپين وزمان هستيم ،چگونه مي توان با استفاده از مفهوم دوران و تحول زماني به رابطه اسپين وزمان پي برد؟

مطالب دیگر:
🔍چارچوب ها و زمینه های علم اخلاق در مطالعات مدیریت و سازمان🔍اصول اخلاق حرفه ای از منظر نهج البلاغه و بررسی مصادیق قدرت برتر اخلاقی🔍نقش و ضرورت  اخلاق حرفه ای در سازمان و مدیریت و نحوه شکل گیری و پایداری آن در مدیران🔍بررسی مکاتب و نظریه های اخلاق حرفه ای با تشریح تاریخچه آن در ایران و غرب🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای 61 صفحه🔍بررسی مبانی اخلاق اسلامی و معیار فعلی اخلاقی🔍مبانی انسان شناسی و ارزش شناسی در اخلاق اسلامی🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی اخلاق اسلامی 60 صفحه🔍مدل های موجود در حوزه مطالعات اخلاق مدیریت🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق 65 صفحه🔍بررسی طبقه بندی علم اخلاق و تئوری ها و مکاتب آن 🔍نحوه تبیین نظام اخلاقی و بررسی ارتباط آن با دین و حقوق🔍پاورپوینت تدوین استراتژیهای مدیریت دانش🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش کارکنان 50 صفحه🔍ابعاد انگیزش و نقش آن در سازمانها و نگرش اسلامی به آن🔍ضرورت شناخت نيازها و تئوری های نیاز در انگیزش🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش 50 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی 105 صفحه🔍ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان🔍مبانی نظری ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان🔍پروپوزال و طرح تفصیلی ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان🔍مقاله ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان🔍پرسشنامه ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان🔍جزوه دست نویس دانشجو از درس جداسازی زیستی🔍پاورپوینت رابطه سود خالص و قیمت سهام