خرید فایل(پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي)

پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي|34032913|hsu34031057|کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر,دانلود کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر,خلاصه کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر,نکات کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي آماده دریافت می باشد.

دانلود پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي،
در قالب ppt و در 271 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل چهارم: نظریه های جامعه شناختی نومارکسیستی
مقدمه
جبرگرايي اقتصادي
ديدگاه هاي جبرگرايي اقتصادي
انتقاد بر جبرگرايان اقتصادي
مارکسيم هگلي
افکار و عقايد مارکسيم هگلي
مارکسيم هگلي؛ جورج لوکاچ
پايه مفهوم چيز وارگي لوکاچ
مقايسه طبقات گوناگون جامعه سرمايه دار به نظر لو کاچ
مارکسيم هگلي؛ آنتونيو گرامشي
نظريه انتقادي:
انتقادهاي اصلي:
1- انتقادهایی به نظریه مارکسیستی
2- انتقاد به اثبات گرایی
3- انتقاد به جامعه شناسی
4- انتقاد از جامعه نوین
جهان سرشار از عدم عقلانيت
خدمات عمده نظريه انتقادي:
1- ذهن گرايي
2- ديالکتيک
مکتب انتقادي، هابر ماس (نظام هاي معرفتي)
انتقادهاي وارده به نظريه انتقادي
يورگن هابر ماس
تفاوت هابر ماس و مارکس
مارکسيسم ساختاري
ويژگي هاي مارکسيسم ساختاري:
بازگو کردن خود به عنوان وفادارترين افراد به آثار مارکس
انتقاد از مارکسيست هاي ديگر به تاکيد بر داده ها ي تجربي در تحليل هايشان
رد تاريخ گرايي و وظيفه مارکسيسم بررسي ساختار جامه معاصر است
انتقاد مارکسيسم ساختاري از جبر گرايي اقتصادي تقليل گرايانه و اهميت قايل شدن هم براي براي اقتصاد، ساختارهاي سياسي و ايدئولوژي و خود مختاري نسبي قايل شدن براي آن ها
تاکيد بر تناقض هاي ميان ساختارها
تاکيد بر اهميت تحقيق نظري تا عملي
تاکيد بر جامعه معاصر، ساختارهاي ايستا و نه فراگردهاي تاريخي
لويي آلتوسر
نيکوس پولانزاس
خدمات پولانزاس
چگونگي پيوند سه عنصر در جامعه سرمايه داري
پيوند دولت با ايدئولوژي
انتقادات مارکسيسم ساختاري:
غيرتاريخي بودن
حمايت کورکورانه از علم گرايي
جهت گيري نخبه گرايانه
چشم پوشي از کنشگران و آگاهي آن ها
عدم توجه کافي به تحقيقات تجربي
جبرگرايي
جامه شناسي اقتصادي نومارکسيستي
جامه شناسي اقتصادي نومارکسيستي؛ سرمايه داري انحصاري
سرمايه داري انحصاري پل باران و سوييزي
نقاط ضف فکري باران و سوييزي
جامه شناسي اقتصادي نومارکسيستي؛ کار و سرمايه داري انحصاري
کار و سرمايه انحصاري: هري بريورمن
نمونه هاي اخيرتر جامعه شناسي اقتصادي مارکسيستي ريچارد ادواردز
مايکل بوراوي
دن کلاوسن
مارکسيسم تاريخگرا:
نظام نوين جهاني والرشتاين
عوامل پيدايش اقتصاد جهاني سرمايه داري ازنظروالرشتاين :
1- گسترش جغرافیایی
2- تقسیم کارجهانی
3- توسعه دولت های هسته ای
دليل تحکيم اقتصاد جهاني بين سالهاي 1600 و1750 از نظر والرشتاين
انتقادات وارده بر والرشتاين
دولت ها و انقلاب اجتماي تدا اسکاکپول:
اصول عام مبناي کار اسکاکپول:
1- چشم انداز ساختاري و غير ارادي، پرهيز از برداشت ارادي از چگونگي وقوع انقلاب
2- بررسي زمينه هاي بين اللمللي و تاريخ جهاني، عوامل تعيين کننده در شورش هاي انقلابي عوامل ساختاري و موقعيتي ( همبستگي ، آزادي و نظارت و سرپرستي و سست شدن اعمال زور عليه روستاييان هستند.
3- هدف او تاکيد بر دولت دست کم به عنوان واحد مستقل، حمله به کساني که بر عامل ايدئولوژيک تاکيد دارند. نتايج فعاليت هاي آنان را مقتضيات ساختاري تعيين ميکنند.
تحولات اخير: نظريه بازي مارکيستي

فصل پنجم: نظريه کنش متقابل نمادين:
ريشه هاي عمده تاريخي:
عملگرايي
رفتارگرايي بنیادی
تفاوت رفتارگرايان و ميد
تفاوت بنيادي ميد و واتسون
نظریه زیمل
تقليل گرايي
تقليل گرايي در برابر برداشت جامعه شناختي
جورج هربرت ميد
ذهن ، خود ، جامه
ذهن از نظر ميد
خود از نظر ميد
مراحل اجتماعي شدن از نظر ميد:
1- مرحله نمايشي، کودک نقشهايي که برايش مهم است را ياد مي گيرد و از خودش ادراک متنوعي را مي پروراند
2- مرحله بازي و پذيرش نقش ديگري تعميم يافته
دو عنصر بنيادي خود:
من و در من
جامعه
نظريه معاصر کنش متقابل نمادين
اصول کنش متقابل نمادين:
1- انسان ها استعداد تفکر دارند.
2- استعداد تفکر با کنش متقابل شکل مي گيرد
3- در کنش متقابل انسان ها معاني و نمادهايي را ياد مي گيرند
4- معاني و نمادها انسان ها را قادر مي سازند که کنش و کنش متقابل و متمايز انساني را انجام دهند
5- انسان ها مي توانند معاني و نمادهايي را که در کنش ها و کنش هاي متقابلشان به کار مي برند ، بر پايه تفسيري که از موقعيت مي کنند ، تعديل يا تغيير دهند.
6- انسان ها تا اندازه اي براي آن مي توانند معاني و نمادها را تعديل يا تغيير دهند که توانايي کنش متقابل با خودشان را دارند.
7- الگوهاي در هم تنيده کنش و کنش متقابل، گروه ها و جامعه را مي سازند
استعداد تفکر
تفکر و کنش متقابل
يادگيري معاني و نمادها
کارکرد نمادها:
1- سر و سامان دادن جهان
2- توانايي براي درک محيط
3- بهبودي توانايي انديشه
4- بالا برن توانايي حل مسايل
5- تخيل درباره زندگي در گذشته، حال و آينده.
6- تخيل کردن درباره يک واقيت مابعدالطبيعي مثل بهشت
کنش و کنش متقابل
گزينش کردن
مفهوم تعريف موقعيت از نظر تامس
خود
موريس روزنبرگ
تمايز قايل شدن روزنبرگ ميان خود موجود، خود دلخواه و خود وانمودي
اروين گافمن
کار اروين گافمن:
نظريه نمايشي
مديريت تاثير گذاري
جلوي صحنه
نماي شخصي
تقسيم نماي نمايشي به قيافه و منش
تحليل چهارچوب
نظر بلومر درباره ساختارهاي پهن دامنه:
گروه ها و جامعه
اصول روش شناختي بلومر:
استفاده از مفاهيم حساس به جاي مفاهيم سنتي
اصرار بر کاربرد روش درون نگري همدلانه براي بررسي زندگي اجتماعي
اختلاف نظر بلومر با کان در باره روش ها:
گرايش به درون نگري همدلانه
قبول کردن مفاهيم حساس
پيش بيني ناپذيري عناصر فراوان در کنش بشري.
انديشيدن بر اساس فراگردهاي جاري
مانفورد کان:
تاکيد بر وحدت روش علمي
ترجيح دادن روش هاي علمي سنتي
انديشيدن به گونه اي ايستا تر از بلومر که براي يک تحقيق علمي مناسب است
انتقادها
به سوي يک نظريه کاراتر، شلدون استرايکر
هشت جهت گيري استرايکر :
1- کنش بشري متکي به يک نوع جهان نام گذاري شده است که در آن نام ها و طبقات براي کنشگران معنا دارد.
2- مهم ترين چيزهايي که انسان ها ياد مي گيرند، نمادهايي اند که براي تشخيص سمت هاي اجتماعي به کار برده ميشوند
3- پذيرش اهميت ساختارهاي اجتماعي و چارچوبي که انسان ها در آن به کنش مي پردازند.
4- انسانها در اين چهارچوب هم خودشان را نام گذاري مي کنند و هم بر خود نشانه هاي مقامي مي گذارند
5- با گذاشتن نامي بر اين کنش موقعيت را براي مشارکت کنندگان ديگر در اين کنش، خودشان و شخصيت هاي خاص اين موقيت تعريف مي کنند.
6- رفتار اجتماعي هر چند تحت تاثير معاني اجتماعي است، اما با اين معاني تعيين نمي شوند.
7- ساختارهاي اجتماي بيشتر در جهت محدود ساختن ميزان ساخته شدن نقش ها عمل مي کنند تا درجه درست به عهده گرفتن آن ها
8- امکانات نقش سازي، دگرگوني هاي مختلف اجتماعي را امکان پذير مي سازد. از اين طريق دگرگوني هايي را مي توان در تعريف هاي اجتماعي به عمل آورد.

فصل ششم: جامعه شناسي پديده شناسي و روش شناسي مردم نگارانه
مقدمه
همانندي هاي پديده شناسي و روش مردم
تفاوت هاي پديده شناسي و روش مردم
جامعه شناسي پديده شناسي
افکار ادموند هوسرل
تفسير افکار هوسرل
نظريه هاي آلفرد شوتس:
تفسير کار شوتس
علم و جهان اجتماعي
ادامه علم و جهان اجتماعي
قلمروهاي جهان اجتماعي
چهار قلمرو عبارت اند از:
رويه هاي علمي
تفاوت رويکرد عقل سليم و رويکرد علمي به جهان اجتماعي
نمونه هاي آرماني:
اصل مناسبت
اصل رسايي
اصل سازگاري
اصل سازگاري منطقي
اصل تطبيق پذيري
اصل تفسير ذهني
عناصر سازنده جهان حياتي:
دانش به مهارت ها
دانش سودمند
دانش به دستورالعمل ها
عناصر خصوصي دانش
روابط مايي
روابط آن هايي
آگاهي
معاني و انگيزه ها
کنش اجتماعي و موقعيت بحث برانگيز
تفسير نظريه شوتس:
1- شوتز از انتزاعي ترين نظريه پردازان
2- بستر نظريه شوتس يک سنت فلسفي است و به سختي مي توان آن را به زبان جامعه شناسي برگرداند
3- گسيختگي عمده تفکرش يکي از دلايل دشواري نظريه شوتس است
نمونه هاي جامعه شناسي پديده شناسي:
1- جورج ساتاس و فرانسيس وکسلر:
کنش متقابل رودررو را به سه عنصر تقسيم مي کنند:
ويژگي هاي کنشگران:
الف . طرفين آگاهند و از اين آگاهي نيز باخبرند
ب. هم خود و هم ديگري از خود خويش آگاهي
ج. هم خويشتن و ديگري بايد ذخيره اي از دانش و نظام توجيهي را کسب کرده باشند و بتوانند ان را بکار ببندند
د. هم خويشتن و هم ديگري بايد بتوانند با يکديگر ارتباط برقرار کنند و نظام معنايي نماديني را به کار ببرند
ه. هم خويشتن و هم ديکري بايد براي کنسش برانگيخته شده باشند.
و. هم خويشتن و هم ديگري بايد جسم هايشان را محيط تجربه قلمداد کنند.
ويژگي هاي روابط ميان کنشگران
ويژگي هاي کنش
2- پيتر برگر و تامس لاکمن
ساخت اجتماعي واقعيت
زندگي روزانه
مشروع سازي
انتقادها بر بر گر و لاکمن
روش شناسي مردم نگارانه (ethnomethodology)
نمونه هاي روش شناسي مردم نگارانه :
اعمال راه رفتن
گفتگوهاي تلفني
ترغيب به خنده
ترغيب به کف زدن:
هريتيج و گريت بچ هفت تحليل سخن پردازانه اساسي را کشف کردند:
1- تضاد
2-ارائه فهرست
3- حل معما
4- سر فصل- شاه بيت
5- ترکيب
6- موضعگيري
7- ترغيب
پديداري جمله ها طي کنش متقابل
تقريرها
تلفيق گفته ها با فاليتهاي غير گفتاري
نقشه هاي راهنما
تکميل جنسيت
آزمايشهاي نقض کننده
انتقاد هايي به جامعه شناسي سنتي
پنج نظر بنيادي در باره ماهيت واقعيت اجتماعي از نظر مهان و وود:
1- واقعيت به عنوان يک فعاليت باز انديشانه
2- واقعيت به عنوان يک مجموعه دانش منسجم
3-واقعيت به عنوان يک فعاليت مبتني بر کنش متقابل
4- شکنندگي واقعيت
5- تحرک پذيري واقعيت
برخي مفاهيم بنيادي:
توضيح دادن
تعبير پذيري
اصل و غيره
روش سندي
زبان طبيعي
گرايش به سوي الزام ساختاري

فصل هفتم: نظريه تبادل
مقدمه
سه انگاره مهم جامعه شناسي از نظر ريتزر:
1- انگاره واقعيتهاي اجتماعي
2- انگاره تعريف اجتماعي
3- انگاره رفتار اجتماعي
اسکينر و رفتارگرايي
جامعه شناسي رفتاري
نظريه تبادل
نظريه تبادل، هومنز و دورکيم
هومنز و لوي اشتراوس
هومنز و کارکرد گرايي ساختاري
قضاياي بنيادي هومنز:
قضيه موفقيت
قضيه محرک
قضيه ارزش
قضيه محروميت سيري
قضيه پرخاشگري – تاييد
نظريه تبادل
انتقادهايي به نظريه هومنز در زمينه جامعه و فرهنگ
پارسونز در برابر با هومنز
نظريه تلفيقي تبادلي پيتر بلاو
انتقادهايي به نظريه آگاهي هومنز
تلفيق نظري تبادل بانظريه کنش متقابل نمادين
پيتر سينگلمن
تلفيق نظريه تبادل با نظريه کنش متقابل نمادين به وسيله سينگلمن
منزلت کنوني نظريه هاي رفتارگرايانه


مطالب دیگر:
📗تحقيق سیستم سوخت رسانی انژکتوری اتومبيل زانتیا📗تحقيق سیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی📗طرح کارآفرینی قالب های صنعتی📗بررسی انواع لوله، جنس لوله و خوردگی در لوله📗شرح عملکرد سیستم کولر اتومبيل📗آب کاری پلاستیک ها📗كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت📗لوله و اتصالات📗طرز کار گیربکس اتوماتیک📗روغن کاری موتور📗هیدرولوژی چیست؟📗نقشه اتوكد مناطق تهران به صورت قطعه بندي📗پکیج بیش از 350 طرح معماری و پلان به صورت عکس📗نمونه سوالات امتحان درس ریاضی فیزیک پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف📗پروژه طراحی آسانسور📗بررسی ممیّزهای عدد در زبان فارسی📗تحقیق بهترين شعر از نظر وحشي بافقي اكذب آن نيست📗وحشي بافقي سرآمد شاعران محلي يزد📗تحقیق سیمای امام رضا (ع) وجلوه های فضایل رضوی در تذکره های عرفانی📗تحقیق بررسي عبارت فعلی در دستور زبان فارسی📗نقشه طراحی شده منطقه حفاظت شده کوه بافق📗دستور کار آزمایش بررسی پایستگی انرژی📗سیلبرشاتز، سیستم عامل سولاریس📗تحقیق نيروي انتظامي📗تحقیق نگاهی به آسیب های خانواده امروز و علل ضعف در کارکردها